Voorwaarden
artikel 1.               AlgemeenDeze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussenZaankunst:"Gebruiker",en een
Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
Gebruiker derden dienen te worden betrokken.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven
voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen als dan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg
van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de
uitleg plaats te vinden ‘naar de geest' van deze bepalingen.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet
die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van
deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om
in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.  artikel 2                Offertes
en aanbiedingenAlle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte
of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.Gebruiker kan niet aan zijn offertes of
aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen
zijn inclusief BTW. Onderstaande kosten zullen wel nog worden berekent: reis-
en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker
niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.  artikel 3                Contractsduur;
uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhogingDe overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of
voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid
2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.Indien door Gebruiker of door Gebruiker
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan
de Opdrachtgever ter beschikking staan.Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd
kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker
bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan
te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker
een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in
de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is,
dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast
honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen
tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden
die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van
een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden,
tenzij Gebruikeralsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis
van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;indien de prijsverhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;indien bedongen is dat de aflevering langer dan
drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;of, bij levering van een zaak, indien is bedongen
dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.  artikel 4                Opschorting, ontbinding en
tussentijdse opzegging van de overeenkomstGebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer
van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze
aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat
het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel
of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-
afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.  artikel 5                OvermachtGebruiker is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van
derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.  artikel 6                Betaling
en incassokostenBetaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin
is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de
tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever
gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor
in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening
van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen
beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is
in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever
worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.  artikel 7                EigendomsvoorbehoudHet door in het kader van de overeenkomst Gebruiker
geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1.
onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder
het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen
dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op
de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze
penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens
Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat
in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door
Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.  artikel 8                Garanties, onderzoek en reclames,
verjaringstermijnDe door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt
voor een periode van na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien
een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste
opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan
de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe
indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval
of temperaturen) et cetera.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te
(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking
worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit
van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder
geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat
te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort
dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval
ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen
waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,
dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen
voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om
de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan
Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond
is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Opdrachtgever.Na verloop van de garantietermijn zullen alle
kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker
en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
één jaar.  artikel 9                AansprakelijkheidIndien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot
maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder
geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming
of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.  artikel 10              VrijwaringDe Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar
is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan
is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,
dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  Artikel 11             Intellectuele
eigendomGebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-
en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.  artikel 12              Toepasselijk
recht en geschillenOp alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij
is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is
bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.  artikel 13              Vindplaats
en wijziging voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel ....Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Gebruiker.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.      

Toelichting op enkele bepalingen uit de
modelvoorwaarden 'dienstverlening':  Artikel 1: Algemeen..................: Hier moet u de naam van uw
bedrijf invullen  Artikel 5 lid 2: OvermachtAls de overmachtsituatie langer duurt dan twee
maanden.Dit is een voorbeeld. De termijn kan afhankelijk
van de overeenkomst langer of korter zijn. Als u deze termijn wijzigt, is het
van belang dat u een reële termijn opneemt, die aansluit bij de aard en
activiteiten van uw onderneming.  Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incassoBetalingstermijn van 14 dagen.Deze termijn kan langer of korter zijn. Dit is
afhankelijk van de branche van uw bedrijf. De termijn mag echter niet zo kort
zijn dat de contractspartij het verschuldigde (bijna) niet binnen deze termijn
kan voldoen.Ook de verzuimrente van 1 procent per maand kan
hoger of lager bepaald worden. De rente die u berekent mag echter niet
buitensporig hoog zijn.  Artikel 8 lid 2 en 4: Garantietermijn en
meldingstermijn..................: Hier moet u de garantietermijn
invullen.De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is met name
belangrijk bij de levering van een zaak. Ook bij dienstverlening kunnen er
zaken worden geleverd. Bij de bepaling van de garantietermijn is het van belang
wat de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere
afhankelijk van de aard van de zaak. De koper mag bijvoorbeeld andere
eigenschappen verwachten van een nieuwe zaak of van een merkartikel, dan van
een gebruikte zaak of van niet-merkartikelen. Ook is het van belang wat de
verkoper heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak.De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van
7 of 14 dagen kan afhankelijk van de branche en de aard van de te leveren
producten langer of korter zijn. Deze termijn moet uiteraard wel redelijk zijn.
De contractspartij moet de mogelijkheid te hebben om te kunnen onderzoeken en
melden.Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te
nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan
consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan
partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.  Artikel 8 lid 9: VerjaringstermijnDe termijn in de modelvoorwaarden sluit aan bij de
termijn in de zwarte lijst. U kunt een korte termijn opnemen, maar de
mogelijkheid bestaat dat het beding dan wordt aangemerkt als 'onredelijk
bezwarend'.Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te
nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan
consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan
partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.  Artikel 9 lid 3: AansprakelijkheidAansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de
factuurwaarde.Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de
factuurwaarde.Deze termijn is een voorbeeld. De hoogte van de
aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij
kunnen meerdere factoren van belang zijn.Zo zal een vergaande beperking minder snel
toelaatbaar zijn als het risico prima verzekerbaar is.Een beperking van de aansprakelijkheid zal
daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te
leveren producten (of de prijs van de door de gebruiker geleverde dienst)
gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze
in geen verhouding staat. In dit geval is het redelijk om de aansprakelijkheid
te beperken.Het is dus steeds belangrijk dat u een goede
beoordeling maakt van alle omstandigheden die een rol spelen. Daarbij moet u er
rekening mee houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het
algemeen niet aanvaardbaar is.Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te
nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten.
In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die
indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft
afgesloten of zo´n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam
om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw
verzekeringsmaatschappij.  Artikel 11Het gebruik van dit artikel is naar eigen keuze en
afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten een rol spelen.  Artikel 13 lid 1: vindplaats voorwaarden.........: Als u uw algemene voorwaarden heeft
gedeponeerd, vult u dan hier in waar u dat heeft gedaan.                Nb.  Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is
voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen aan moet
passen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om
alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid,
wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en
samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is
besteed, aanvaardt de Kamer van Koophandel geen enkele aansprakelijkheid
voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.      Hoe gebruikt u deze algemene voorwaarden?  U moet uw klanten voor of bij het sluiten van een
overeenkomst op de hoogte stellen van uw algemene voorwaarden. U kunt de
bovenstaande algemene voorwaarden daarom op A4-formaat afdrukken op
bijvoorbeeld offertes en aankoopbewijzen. U krijgt de voorwaarden op A4-formaat
door bijvoorbeeld voor het lettertype 'Arial Narrow' te kiezen, met een
puntgrootte van 5.   Algemene voorwaarden mogen niet na het sluiten van
de overeenkomst kenbaar worden gemaakt. Daarom mogen ze niet op facturen worden
geplaatst. De overeenkomst tussen de klant en de verkoper is dan immers al
gesloten.  Als u de Algemene voorwaarden deponeert bij de
Kamer van Koophandel of rechtbank (wat overigens niet verplicht is), houd er
dan rekening mee dat u een normale lettergrootte hanteert. Dit in verband met
de leesbaarheid.